رشنيق / رشنيغ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


رشنيق / رشنيغ


لغت‌نامه دهخدا


 رشنيق . [ رَ ] (اِ) عامي . غيرسيد(مخصوصاً طالب علم غيرسيد)« : بايد ببينندکه اين نعمت در اين ديار و بلاد مشترک است از ميان مسلمانان و مشرکان و جهودان و مو?منان و موحدان و ملحدان و علويان و رشنيقان و تاجيکان ...». (کتاب النقض 476) (از فرهنگ فارسي معين ).


رشنيغ 


لغت‌نامه دهخدا


رشنيغ. [ رَ ] (اِ) عام . رشنيق . مقابل سيد. در قم و اطراف آن گويند: فلان سيد است يا رشنيغ. (يادداشت مو?لف ).


 


 


 ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها